Home / Martial Arts Mats Buyers Guide / Jiu JItsu Footlock from 5050 guard with Rodrigo Comprido - BJJ Training Series Part 12

Jiu JItsu Footlock from 5050 guard with Rodrigo Comprido - BJJ Training Series Part 12

Date Published: 08-17 - 2017

Shop Martial Arts Mats Now: https://www.greatmats.com/martial-arts-mats.php

Comprido demonstrates how to execute a foot lock from the 50/50 in the final installment of Greatmats 12-part Brazilian Jiu Jitsu instructional series.
#BeGreat #Comprido #GreatMartialArtsFloor

Martial Arts Mats Buyers Guide